Dan Breznitz
Innovation, Innovation Policy Lab, Munk School

Dan Breznitz on the Canada Innovation Corporation